In de week dat de club positief in de media verscheen vanwege een degelijk financieel beleid, resulterend in een positieve balans van €664.000,- over de jaarrekening 2013-2014, kwam op een ander vlak het beleid zwaar onder vuur te liggen. Een tweetal incidenten waar vooraanstaande Go Ahead-supporters bij betrokken waren hebben op de diverse social media voor enorm veel onrust en verontwaardiging gezorgd.

Hoewel de Supportersvereniging niet precies weet wat er zich feitelijk heeft afgespeeld en dus niet kan beoordelen of er grenzen zijn overschreden valt de handelswijze van het Casus Overleg Go Ahead Eagles (COGA) te betreuren. Het orgaan dat het stadionverbodenbeleid ten uitvoer brengt had er verstandig aan gedaan een andere route te kiezen dan de gebruikelijke omgekeerde rechtsgang. Hoor en wederhoor voorafgaand aan het bepalen van de strafmaat was zeker in dit geval gerechtvaardigd geweest.

In beide gevallen betreft het een sv voor vooraanstaande supporters die niet alleen veel hebben gedaan voor de club, maar ook als typische Eaglessupporter bestempeld kunnen worden. Ze kennen een grote liefde voor de club, zijn passioneel, emotioneel met een rauw randje, balanceren af en toe op de grens van het toelaatbare. Het soort supporter dat de sfeer bepaalt, een sfeer die alom geroemd wordt en onze club het unieke karakter geeft. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de algemeen geldende fatsoensregels ook binnen een voetbalstadion voor iedereen gelden.

Neem structuur en sanctiebeleid mee

De Supportersvereniging juicht het toe dat de Raad van Commissarissen (RvC) van Go Ahead Eagles heeft besloten naar aanleiding van de recente gebeurtenissen een onderzoek in te stellen naar de huisregels en het handhavingsbeleid binnen het stadion. Wij hebben er echter op aangedrongen het onderzoek veel breder uit te voeren. In de verklaring van de RvC wordt namelijk expliciet het casus-overleg en het sanctiebeleid uitgesloten.

Of de organisatiestructuur die het veiligheidsbeleid van de club vorm geeft de juiste is mag sterk in twijfel worden getrokken. De mede-eigenaar van beveiligingsbedrijf Rosec  dat door de club wordt ingehuurd, zit als veiligheidscoördinator en tevens lid van het casus-overleg zo wel op de stoel van de aanklager als die van de rechter. Daarnaast heeft het bedrijf commerciële belangen. Een waas van belangenverstrengeling hangt op deze wijze over het veiligheidsbeleid van de club. Naast een onderzoek naar de huisregels en de handhaving daarvan is een gedegen onderzoek naar het functioneren van de opgetuigde structuur dan ook noodzakelijk naar het oordeel van de SV.

Speel niet op de man

De Supportersvereniging neemt duidelijk afstand van de hetze die ontketend is tegen met name de leden van de COGA. Zij zijn niet verantwoordelijk voor het uitgestippelde beleid maar brengen dit slechts ten uitvoer. Het beleid en de uitvoering daarvan moet kritisch onder de loep genomen worden, maar er is geen reden te twijfelen aan de integriteit van de commissieleden.

Laten alle betrokken de verantwoording nemen voor hun eigen daden, lering trekken uit de ontstane situatie en op een constructieve wijze proberen de zaak snel tot een goed einde te brengen. Op dit moment kent de zaak alleen maar verliezers.

De club heeft inmiddels oud-burgemeester van Deventer, Lidth de Jeude bereid gevonden de onderzoekscommissie te leiden. De Supportersvereniging zal de ontwikkelingen op de voet volgen.