Er is een hoge opkomst van onze leden, geschat ruim 100 aanwezigen. De voorzitter heet een ieder welkom en doet namens het bestuur het woord. Ze geeft een verklaring af namens het bestuur waarom deze avond wordt georganiseerd. Aangegeven wordt dat de avond in 2 delen zal worden gesplitst. Een deel over de vermeende fraudehandel in munten door een medewerker en een deel over de aantijgingen/meningen van de klokkenluider richting het bestuur.

In deel 1 doet de voorzitter het woord namens het bestuur rondom de vermeende fraude van munten door een medewerker. Tevens geeft onze medewerker een verklaring af richting alle aanwezigen. De klokkenluider krijgt ook het woord om zijn kant van het verhaal te vertellen met daarbij zijn beweegredenen.

Namens het bestuur:

De voorzitter geeft aan dat het zou gaan om een vermeende fraude van een medewerker welke 3 jaar geleden zou zijn plaatsgevonden. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest, met de club als mediator, met de medewerker en de klokkenluider. Hierbij is aan de klokkenluider gevraagd door de club om zijn bewijzen op tafel te leggen. Tot op heden heeft de klokkenluider geen directe bewijzen aan kunnen leveren van zijn aantijgingen en hebben wij geen bewijs dat de medewerker ook daadwerkelijk fraude heeft gepleegd.
Ook na grondig onderzoek vanuit onze kant met beperkte middelen zijn er geen bewijzen op tafel gekomen. Wij zijn dan ook van mening dat er geen wettelijke gegronde bewijzen zijn tot fraude van munten door de medewerker. Dit is ook diverse malen bevestigd door onze advocaat.

De medewerker heeft verklaard tegen het bestuur, de club en nu ook richting de leden dat hij “eigen” munten heeft verkocht. Dit zijn er ongeveer 200 geweest.

Een ieder heeft recht om eigen munten door te verkopen, dit is niet strafbaar. Wat betreft de klokkenluider en de bewijzen zijn deze tot op heden niet overtuigend aangeleverd. De stukken die binnen zijn gekomen zijn naar ons oordeel en die van de advocaat niet rechtsgeldig.

Wat betreft het oordeel van het bestuur kunnen wij melden dat wij tot op heden achter onze medewerker staan tot er wettige bewijzen komen van fraude.

Na veel discussie en vragen richting het bestuur en de klokkenluider is er vanuit de leden gevraagd om een commissie van onderzoek in te stellen. Zitting in deze commissie zijn leden van de SV. Deze commissie is reeds ingesteld en reeds voor het eerst bij elkaar geweest. Gevraagd wordt aan deze commissie om hun bevindingen en voorstel in een verslag naar het bestuur te doen, welke wij ook zullen delen met onze leden. Het bestuur zal dit voorstel tot zich nemen en hierover een besluit nemen. Mocht het bestuur hier onderling niet uitkomen dan wordt het voorgelegd in de ledenvergadering aan de leden om hier een besluit te nemen conform de statuten. De commissie is te bereiken via email: commissie@sv-gae.nl.

Deel 2:

De voorzitter neemt na de pauze wederom het woord en geeft antwoord op de aantijgingen/meningen van de klokkenluider richting het bestuur.

Cashless betalen/kaart betaalsysteem:

Het bestuur staat nog steeds achter het betaalsysteem met munten binnen het stadion en haar home. Dit heeft o.a. te maken met snelheid van afzet tijdens de wedstrijden. Tevens wordt aangegeven dat het bestuur niet onwelwillend tegen een ander betaalsysteem staat en hier ook onderzoek naar heeft gedaan. Wij hebben berekeningen gemaakt n.a.v. de offertes, hierbij hebben wij de digitale bereikbaarheid in het stadion ook meegenomen. Hier zitten buiten de aanschaf van het kaartsysteem, een grote investering, ook wat haken en ogen aan om überhaupt het contactloos betalen ten alle tijden 100% te kunnen laten werken binnen het stadion. Tevens bij andere clubs / supportersverenigingen informatie opgehaald over hun bevindingen na invoer. Dit alles moet straks gecombineerd worden met de pilot die men in de business club aan het draaien zijn. Werkt dit naar behoren en is het bereik 100% gegarandeerd dan zijn wij echt niet de laatsten die dit zullen tegenhouden en ook overgaan op digitaal betalen.

Maar tevens geeft het bestuur aan dat niets fraudevrij is en ook dit systeem niet.

Het bestuur geeft tevens aan dat het een dure investering zal zijn waarbij wij genoodzaakt zullen worden om de huidige consumptieprijzen van € 2,00 per munt te verhogen. Tevens valt en staat deze investering vanuit de SV met de verlenging van ons pachtcontract over 1.5 jaar. Ongeveer een half jaar geleden, tijdens een 2 maandelijks overleg met de heren van Dop en Kroes, werd ons medegedeeld dat er een onderzoek is gestart tezamen met andere ere/eerste divisie clubs hoe het horeca gebeuren binnen de stadions anders geregeld kunnen worden. Veel clubs werken met cateraars en sommigen met SV’s of derden. Bij cateraars en derden zie je het geld zo het stadion uitlopen, bij een SV ontvang je gemiddeld 70% van alle opbrengsten retour. Destijds heeft het bestuur met de directie afgesproken dat wij graag voor einde van dit seizoen wilden weten waar de SV aan toe is wat betreft verlenging van het pachtcontract of niet. Dit heeft natuurlijk voor de SV ook gevolgen wat betreft inkomsten, investeringen, aantal vrijwilligers, etc. hier willen wij wel ver van te voren actie op kunnen nemen. Mochten wij het pachtcontract verliezen dan behoud de SV wel alle rechten binnen het home.

Andere aantijgingen/meningen:

 • Privileges bestuur.
  Dit is inherent aan de functie om zo nu en dan uitgenodigd te worden door zusterverenigingen om deel te nemen aan activiteiten, zitting te nemen op thuistribunes etc. Op enkele momenten maken wij hier gedeeltelijk gebruik van maar meestal zijn wij te vinden in het uitvak.
 • Als bestuur ontvangen wij een kleine onkostenvergoeding in de vorm van een mobiel abonnement en een laptop in bruikleen.
 • De zogenoemde bus 1 (sv-bus) is GEEN eigendom van de SV maar wordt per wedstrijd ingehuurd. Deze bus is ook door derden te huren wat ook gebeurd is bij de kerstmarkt en bezoek aan Opa Verstappen tijdens een F1 race. Wel hebben wij een afspraak met de maatschappij dat de bus op wedstrijddagen gereserveerd is. De bestickering van deze bus is geheel op kosten van de busmaatschappij. Hier denken wij in mee maar betalen niets.
 • Privilege van een lid van de SV is dat deze korting krijgt op de busreis naar een uitwedstrijd, een drankje kan kopen op de bus (indien toegestaan volgens de afspraken). Als er een café wordt bezocht is dit op eigen rekening en dit wordt ook zo van te voren gecommuniceerd. Bus 1 of 2 of 3 is toegankelijk voor alle leden van de SV en niet zoals men zegt alleen voor een selectief groepje. Dit groepje mensen (25) heeft een uitwedstrijdbuskaart en gaat dus iedere wedstrijd mee.
 • Wat betreft de uitwedstrijd naar Oss heeft ook de SV bus zich moeten houden aan de uitreisafspraken vanuit de club en heeft zich moeten melden bij het omwisselpunt. Dus niet zoals de klokkenluider meld dat deze bus rechtstreeks naar het stadion mocht afreizen.
 • Medewerkers van de SV krijgen een dienstkaart voor toegang tot het stadion. De horecapunten zijn 1.5 uur tot een 1 voor de wedstrijd geopend in het stadion. Na aanvang van de wedstrijd blijft het punt nog 10 minuten open tot alle supporters geholpen zijn. 10 min voor aanvang rust gaat het punt weer open tot max 10 min na aanvang wedstrijd in de 2e helft. Na de wedstrijd dient er opgeruimd en schoongemaakt te worden. Al en met al zien deze vrijwilligers dus ongeveer 45 min voetbal. Een hele groep is al 3 uur voor de wedstrijd in de weer om koffie te zetten en allerlei andere taken rondom de wedstrijd uit te voeren. Daartegen over staat dat men een hapje en een drankje kan halen in het home, 1 uitwedstrijd gratis mee mag, een attentie rondom de kerstdagen krijgt, gratis toegang tot de bbq, receptie en een medewerkersfeest.
 • Wat betreft snelheid/service horeca; helaas zitten wij nog steeds met een beperking van het stadion waardoor wij op dit moment niet meer kunnen leveren dan er is. Aan de kant van de B-side/IJsseltribune is weinig tot geen ruimte meer ivm de veiligheid. Na verbouwing van de IJssel en B-side hopen we op mooie / ruime / verwarmde horecapunten binnen het stadion. Of deze vanuit de supportersvereniging worden gebouwd en ingericht blijft de vraag gezien het pachtcontract.

Controle financiën

Interne financiële controle wordt gedaan sinds een aantal jaren bij een NBA geregistreerd accountantsbureau. In het verleden werd dit gedaan door een kascommissie maar na goedkeuring van de ledenvergadering is dit in zijn geheel ondergebracht bij deze accountant.

 • 3 maandelijks worden de overzichten aangeleverd en wordt verlies/winst, balans en grootboek en openstaande kostenlijst aangeleverd. Deze worden door hem gecontroleerd.
 • Hij maakt einde van het jaar de jaarrekening op en berekend de winst staffeling voor de club.
 • Om meer openheid te geven richting de club zal er dit jaar een gesprek tussen de 2 accountants over bepaalde financiële zaken plaatsvinden.
 • Tevens zullen wij vanaf dit jaar de accountantsverklaring publiceren op onze website.
 • Voorstel tijdens de ledenvergadering van dit jaar, zal zijn om weer een kascommissie, naast de accountantscontrole, in te voeren mits de leden dit willen. Hiervoor zullen we jaarlijks 2 leden aanwijzen. Deze zullen ook een kort verslag moeten samenstellen en deze zullen wij dan naast de accountantsverklaring publiceren.
 • Tevens worden de cijfers bij aanvang van de jaarlijkse ledenvergadering altijd ter inzage aangeboden. Leden die niet aanwezig kunnen zijn kunnen altijd een verzoek indienen om achteraf samen met de penningmeester alsnog de cijfers in te zien.

Wij hopen wat meer openheid van het bestuur te kunnen creëren. Het is ook altijd mogelijk om een bestuursvergadering bij te wonen of als je vragen hebt aan te schuiven bij een bestuursvergadering.

 • Wij zullen de data van de bestuursvergaderingen publiceren op de website.

Wat kunnen wij nu melden over financiën:

Gemiddeld de laatste 5 jaar 60-70% van de netto omzet is als sponsoring naar de club gegaan buiten de pachtgelden om.

 • Scoreborden, grasmat, veldverwarming , diverse materialen rondom fysio/trainingsdoeleinden/conditie tools, jaarlijkse sponsoring jeugdopleiding, ondersteuning wederopbouw v.d. stadionmuur,

Andere kosten die gemaakt zijn tbv supporters / leden:

 • Overkapping IJsseltribune, uitbreiding horecapunten in stadion (rode container b-side en politiepost aan IJssel/B-side kant), inrichting en verbouwing Leo Halle verkooppunten en het supportershome, diverse activiteiten (open dag, oktoberfest, familiedag, etc)

Maatschappelijk verantwoorde bijdragen:

 • Sinds 2 jaar bieden wij ons home ter beschikking aan het dak- en thuislozen diner, calamiteiten oefeningen, activiteiten kidsclub, etc.

Vaste kosten SV:

 • Pacht, busreizen, inkoop voorraad, postbus, telefoonkosten, medewerkerskosten (dienstkaart, kleding, consumpties, lief en leed, kerstattentie, medewerkersfeest) gas- en elektra, schoonmaak, internet, onderhoud etc.

Het bestuur wil volgend op de eerste commissie ook een commissie van goede diensten aanstellen, welke de inhoudelijke taken zal controleren en zal adviseren. Ook vanuit deze commissie wordt een verslag gevraagd over bevindingen en adviezen richting het bestuur. Er wordt aan de aanwezigen gevraagd wie zich hiervoor wil opgeven. De aanmelding kan ook via de mail naar: info@sv-gae.nl.

De voorzitter sluit de avond en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en input.