De voorzieningenrechter heeft vanmiddag het verzoek van de Supportersvereniging om de wedstrijd Cambuur – Go Ahead Eagles te bezoeken af gewezen.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester zich op grond van de feiten en omstandigheden op redelijkheid heeft kunnen stellen dat ernstige vrees bestaat van verstoring van de openbare orde in de Gemeente Leeuwarden tijdens de wedstrijd. Het belang van de openbare orde weegt voor hem zwaarder dan het bezoek aan de wedstrijd van een betrekkelijk kleine groep welwillende supporters uit Deventer. Goed gedrag van onze uitsupporters gedurende langere tijd wordt helaas dus niet beloond door de rechter vanwege het feit dat de Gemeente Leeuwarden er niet in slaagt de openbare orde te handhaven.

De Supportersvereniging respecteert de uitspraak van de rechter maar is ernstig teleurgesteld in het besluit en vreest dat dit een vrijbrief is voor iedere burgemeester in Nederland om bij enige dreiging de uitsupporters een verbod op te leggen een wedstrijd te bezoeken.   Een grote nederlaag voor het prachtige spelletje, een grote nederlaag voor alle voetbalfans.

Wij hebben gestreden voor het recht van onze supporters om deze topper in de Jupiler league te mogen bezoeken. Daarnaast verdient de ploeg de ondersteuning van onze fans. Enige vorm van competitievervalsing lijkt hier de kop op te steken. Wij hopen dat de mannen van Andries Ulderink onze supporters toch een prettige avond zullen bezorgen door de strijd wel in hun voordeel te beslissen. Goed gedrag van onze uitsupporters gedurende langere tijd wordt helaas dus niet beloond door de rechter.

Uitspraak
RECHTBANK LEEUWARDEN
Sector bestuursrecht

procedurenummer: AWB 09/2836

uitspraak van de voorzieningenrechter van 3 december 2009 als bedoeld in artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

de Supportersvereniging Go Ahead Eagles, gevestigd te Deventer, verzoekster,
gemachtigde: mr. R.F. Speijdel, advocaat te Enschede,

en

de burgemeester van de gemeente Leeuwarden, verweerder,
gemachtigden: P.J. Achterhof, W. Koopmans en C.A.E. de Jong-Van Krimpen, werkzaam bij de gemeente Leeuwarden, en [politieagent], werkzaam bij politie Fryslân.

Procesverloop
Bij brief van 22 november 2009 heeft verweerder (hierna: de burgemeester) verzoekster (hierna: de supportersvereniging) mededeling gedaan van een besluit gericht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GO Ahead Eagles BV met betrekking tot de toepassing van de Gemeentewet (hierna: het bestreden besluit).
De supportersvereniging heeft tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend. Tevens heeft zij zich bij brief van 1 december 2009 tot de voorzieningenrechter gewend met het verzoek om met toepassing van artikel 8:81, eerste lid, van de Awb een voorlopige voorziening te treffen.
Het verzoek is ter zitting behandeld op 3 december 2009. Namens de supportersvereniging is verschenen haar voorzitter, [voorzitter], bijgestaan door mr. F.H. Gart, advocaat te Leeuwarden. Namens de burgemeester zijn de vier voornoemde gemachtigden verschenen. Voorts zijn ter zitting verschenen [A], hoofd veiligheidszaken van SC Cambuur, en [B], veiligheidsmanager van Go Ahead Eagles.

Motivering
Inleidende overwegingen
1.1 Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
1.2 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het verzoek overweegt de voorzieningenrechter dat niet is gebleken van beletselen om de supportersvereniging te kunnen ontvangen. Voorts is genoegzaam aangetoond dat de supportersvereniging een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorlopige voorziening.
1.3 Voor zover de beoordeling van het verzoek met zich brengt dat het geschil in de hoofdzaak wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter daaromtrent een voorlopig karakter.
1.4 Aan een verzoek als het onderhavige kan in beginsel worden voldaan, indien het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in de hoofdzaak luidt dat het bezwaar tegen het aangevallen besluit gegrond verklaard zal moeten worden.

Feiten
2. Bij het bestreden besluit heeft de burgemeester de supporters van Go Ahead Eagles verboden op 4 december 2009 de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles in Leeuwarden (hierna: de wedstrijd) te bezoeken en in verband daarmee het stadion van SC Cambuur te betreden of zich tijdens de wedstrijd binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden te bevinden. De burgemeester heeft dit besluit gebaseerd op artikel 172, derde lid, en artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 2:26d van de APV van de gemeente Leeuwarden.

Geschil
3.1 De supportersvereniging stelt zich op het standpunt dat het bestreden besluit in bezwaar geen stand kan houden en verzoekt de voorzieningenrechter een voorziening te treffen die ertoe leidt dat het de supporters van Go Ahead Eagles wordt toegestaan de wedstrijd bij te wonen.
3.2 De burgemeester handhaaft het bestreden besluit en verzoekt de voorzieningenrechter het verzoek van de supportersvereniging af te wijzen.

Beoordeling van het geschil
4.1 De burgemeester heeft aan het bestreden besluit de volgende feiten en omstandigheden ten grondslag gelegd. De laatste jaren leveren alle wedstrijden tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles spanningen op. Op 16 oktober 2009 hebben zich na afloop van de voetbalwedstrijd in Deventer tussen Go Ahead Eagles en SC Cambuur ernstige ongeregeldheden voorgedaan waarbij door toedoen van aanhangers van Go Ahead Eagles drie bussen zijn beschadigd en een aantal personen gewond is geraakt. De politie heeft uit verschillende, betrouwbaar geachte bronnen de informatie ontvangen dat aanhangers van SC Cambuur naar aanleiding van de gebeurtenissen op 16 oktober 2009 van plan zijn revanche te nemen op de aanhangers van Go Ahead Eagles door de bussen die hen vervoeren op te vangen en te bekogelen.
4.2 De supportersvereniging heeft deze feiten en omstandigheden niet bestreden. Zij zet echter wel vraagtekens bij de vaststelling van de burgemeester dat bij de ongeregeldheden op 16 oktober 2009 supporters van Go Ahead Eagles betrokken zijn geweest. Hoewel voor de gebeurtenissen op 16 oktober 2009 nog geen personen zijn veroordeeld, acht de voorzieningenrechter op basis van de door de burgemeester verstrekte informatie aannemelijk dat daarbij in ieder geval een deel van de aanhang van Go Ahead Eagles betrokken is geweest.
4.3 De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester zich op grond van de hiervoor onder 4.1 weergegeven feiten en omstandigheden in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde in de zin van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet in de gemeente Leeuwarden tijdens de wedstrijd. Hieraan doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet af dat de van de politie verkregen informatie inhoudt dat het opvangen van de bussen met supporters van Go Ahead Eagles door een deel van de aanhang van SC Cambuur mogelijk zal plaatsvinden ter hoogte van Grou en dus buiten de gemeente Leeuwarden.
4.4 Ten aanzien van de vraag of de burgemeester gelet op deze vrees in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het opleggen van het hiervoor onder 2. beschreven verbod overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Met name gelet op de van de politie ontvangen informatie betreffende de voornemens van een deel van de aanhang van SC Cambuur, acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat de gevreesde verstoring van de openbare orde enkel kan worden voorkomen door tegen te gaan dat aanhangers van Go Ahead Eagles op 4 december 2009 naar de gemeente Leeuwarden komen, ongeacht of deze aanhangers goed- of kwaadwillend zijn. In dit kader acht de voorzieningenrechter in de eerste plaats van belang dat een vertegenwoordiger van de politie Fryslân ter zitting uitdrukkelijk heeft verklaard dat de politie, gelet op de ligging van het stadion van SC Cambuur en de grootte van het te beveiligen gebied, ook bij inzet van de volledige capaciteit niet in staat zal zijn de openbare orde en de veiligheid van de supporters van Go Ahead Eagles in de gemeente Leeuwarden te garanderen, indien deze supporters zich op 4 december 2009 wel naar de gemeente Leeuwarden zullen begeven. Voorts heeft zij verklaard dat dit geldt, ongeacht of de wedstrijd op vrijdagavond of bij daglicht wordt gespeeld. Gelet op deze verklaring acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door de inzet van extra politieagenten, al dan niet in combinatie met het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere dag of een ander tijdstip. Gelet op het voorgaande zal ook een noodverordening die samenscholingen verbiedt geen soelaas bieden. In de tweede plaats acht de voorzieningenrechter van belang dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door het verplicht stellen van een zogenaamde "combi bus-regeling" of door de aanhang van SC Cambuur tijdens de wedstrijd de toegang tot het stadion te ontzeggen. Hoezeer de voorzieningenrechter het ook begrijpelijk acht dat deze alternatieven door de supportersvereniging zijn aangedragen, zij kunnen niet voorkomen dat een deel van de aanhang van SC Cambuur haar voornemens om revanche te nemen voor de gebeurtenissen van 16 oktober 2009 buiten het stadion ten uitvoer brengt en daarmee een verstoring van de openbare veroorzaakt. Dit brengt tevens met zich mee dat het argument dat de supporters van Go Ahead Eagles die gebruik zullen maken van een eventuele combi bus-regeling allen van onbesproken gedrag zullen zijn, geen doel kan treffen. Ook het spelen van de wedstrijd zonder publiek kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet leiden tot het gewenste resultaat, omdat aannemelijk is dat een deel van de aanhang van SC Cambuur een dergelijke maatregel eveneens zal aangrijpen voor het veroorzaken van ongeregeldheden, zoals ter zitting uitdrukkelijk door de gemachtigden van de burgemeester is gesteld. Bovendien worden door een dergelijke maatregel niet alleen de goedwillende supporters van Go Ahead Eagles getroffen, maar tevens de goedwillende supporters van SC Cambuur.
4.5 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bestaat daarom onvoldoende aanleiding voor de conclusie dat de burgemeester in redelijkheid niet tot het bestreden besluit heeft kunnen komen, zodat het naar verwachting in bezwaar in stand zal blijven. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient daarom te worden afgewezen.
4.6 In dit verband merkt de voorzieningenrechter nog het volgende op. Zoals blijkt uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting, heeft na het incident in Deventer op 16 oktober 2009 en nadat op 28 oktober 2009 was gebleken dat supporters van SC Cambuur ter gelegenheid van de wedstrijd de confrontatie met de supporters uit Deventer zouden zoeken, overleg plaats gevonden tussen (ambtenaren van) de beide burgemeesters. Overleg tussen de beide voetbalclubs is er niet geweest, waarbij op enig moment ook een rol heeft gespeeld dat bekend was geworden dat de burgemeester voornemens was om de supporters van Go Ahead Eagles niet toe te laten tot de wedstrijd. Het komt ook de voorzieningenrechter voor dat inspanningen van alle betrokken partijen er op gericht zouden moeten zijn, om het in de toekomst wel mogelijk te maken dat aanhangers van beide clubs de wedstrijden van hun clubs kunnen bezoeken, uit en thuis, zonder dat dit tot verstoring van de openbare orde zou dienen te leiden. De in dat verband door de burgemeester aangekondigde initiatieven om met de gemeenten, de clubs en de KNVB te komen tot een plan van aanpak, is in dat verband een goede stap om mogelijk te komen tot een oplossing van de zich voordoende problematiek.

Proceskosten
5. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing
De voorzieningenrechter wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

Aldus gegeven door mr. A.T. de Kwaasteniet, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. F.F. van Emst als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 3 december 2009.

w.g. A.T. de Kwaasteniet
w.g. F.F. van Emst

Tegen deze uitspraak kan geen rechtsmiddel worden aangewend.

Uitspraak
RECHTBANK LEEUWARDEN
Sector bestuursrecht

procedurenummer: AWB 09/2836

uitspraak van de voorzieningenrechter van 3 december 2009 als bedoeld in artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

de Supportersvereniging Go Ahead Eagles, gevestigd te Deventer, verzoekster,
gemachtigde: mr. R.F. Speijdel, advocaat te Enschede,

en

de burgemeester van de gemeente Leeuwarden, verweerder,
gemachtigden: P.J. Achterhof, W. Koopmans en C.A.E. de Jong-Van Krimpen, werkzaam bij de gemeente Leeuwarden, en [politieagent], werkzaam bij politie Fryslân.

Procesverloop
Bij brief van 22 november 2009 heeft verweerder (hierna: de burgemeester) verzoekster (hierna: de supportersvereniging) mededeling gedaan van een besluit gericht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GO Ahead Eagles BV met betrekking tot de toepassing van de Gemeentewet (hierna: het bestreden besluit).
De supportersvereniging heeft tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend. Tevens heeft zij zich bij brief van 1 december 2009 tot de voorzieningenrechter gewend met het verzoek om met toepassing van artikel 8:81, eerste lid, van de Awb een voorlopige voorziening te treffen.
Het verzoek is ter zitting behandeld op 3 december 2009. Namens de supportersvereniging is verschenen haar voorzitter, [voorzitter], bijgestaan door mr. F.H. Gart, advocaat te Leeuwarden. Namens de burgemeester zijn de vier voornoemde gemachtigden verschenen. Voorts zijn ter zitting verschenen [A], hoofd veiligheidszaken van SC Cambuur, en [B], veiligheidsmanager van Go Ahead Eagles.

Motivering
Inleidende overwegingen
1.1 Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
1.2 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het verzoek overweegt de voorzieningenrechter dat niet is gebleken van beletselen om de supportersvereniging te kunnen ontvangen. Voorts is genoegzaam aangetoond dat de supportersvereniging een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorlopige voorziening.
1.3 Voor zover de beoordeling van het verzoek met zich brengt dat het geschil in de hoofdzaak wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter daaromtrent een voorlopig karakter.
1.4 Aan een verzoek als het onderhavige kan in beginsel worden voldaan, indien het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in de hoofdzaak luidt dat het bezwaar tegen het aangevallen besluit gegrond verklaard zal moeten worden.

Feiten
2. Bij het bestreden besluit heeft de burgemeester de supporters van Go Ahead Eagles verboden op 4 december 2009 de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles in Leeuwarden (hierna: de wedstrijd) te bezoeken en in verband daarmee het stadion van SC Cambuur te betreden of zich tijdens de wedstrijd binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden te bevinden. De burgemeester heeft dit besluit gebaseerd op artikel 172, derde lid, en artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 2:26d van de APV van de gemeente Leeuwarden.

Geschil
3.1 De supportersvereniging stelt zich op het standpunt dat het bestreden besluit in bezwaar geen stand kan houden en verzoekt de voorzieningenrechter een voorziening te treffen die ertoe leidt dat het de supporters van Go Ahead Eagles wordt toegestaan de wedstrijd bij te wonen.
3.2 De burgemeester handhaaft het bestreden besluit en verzoekt de voorzieningenrechter het verzoek van de supportersvereniging af te wijzen.

Beoordeling van het geschil
4.1 De burgemeester heeft aan het bestreden besluit de volgende feiten en omstandigheden ten grondslag gelegd. De laatste jaren leveren alle wedstrijden tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles spanningen op. Op 16 oktober 2009 hebben zich na afloop van de voetbalwedstrijd in Deventer tussen Go Ahead Eagles en SC Cambuur ernstige ongeregeldheden voorgedaan waarbij door toedoen van aanhangers van Go Ahead Eagles drie bussen zijn beschadigd en een aantal personen gewond is geraakt. De politie heeft uit verschillende, betrouwbaar geachte bronnen de informatie ontvangen dat aanhangers van SC Cambuur naar aanleiding van de gebeurtenissen op 16 oktober 2009 van plan zijn revanche te nemen op de aanhangers van Go Ahead Eagles door de bussen die hen vervoeren op te vangen en te bekogelen.
4.2 De supportersvereniging heeft deze feiten en omstandigheden niet bestreden. Zij zet echter wel vraagtekens bij de vaststelling van de burgemeester dat bij de ongeregeldheden op 16 oktober 2009 supporters van Go Ahead Eagles betrokken zijn geweest. Hoewel voor de gebeurtenissen op 16 oktober 2009 nog geen personen zijn veroordeeld, acht de voorzieningenrechter op basis van de door de burgemeester verstrekte informatie aannemelijk dat daarbij in ieder geval een deel van de aanhang van Go Ahead Eagles betrokken is geweest.
4.3 De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester zich op grond van de hiervoor onder 4.1 weergegeven feiten en omstandigheden in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde in de zin van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet in de gemeente Leeuwarden tijdens de wedstrijd. Hieraan doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet af dat de van de politie verkregen informatie inhoudt dat het opvangen van de bussen met supporters van Go Ahead Eagles door een deel van de aanhang van SC Cambuur mogelijk zal plaatsvinden ter hoogte van Grou en dus buiten de gemeente Leeuwarden.
4.4 Ten aanzien van de vraag of de burgemeester gelet op deze vrees in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het opleggen van het hiervoor onder 2. beschreven verbod overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Met name gelet op de van de politie ontvangen informatie betreffende de voornemens van een deel van de aanhang van SC Cambuur, acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat de gevreesde verstoring van de openbare orde enkel kan worden voorkomen door tegen te gaan dat aanhangers van Go Ahead Eagles op 4 december 2009 naar de gemeente Leeuwarden komen, ongeacht of deze aanhangers goed- of kwaadwillend zijn. In dit kader acht de voorzieningenrechter in de eerste plaats van belang dat een vertegenwoordiger van de politie Fryslân ter zitting uitdrukkelijk heeft verklaard dat de politie, gelet op de ligging van het stadion van SC Cambuur en de grootte van het te beveiligen gebied, ook bij inzet van de volledige capaciteit niet in staat zal zijn de openbare orde en de veiligheid van de supporters van Go Ahead Eagles in de gemeente Leeuwarden te garanderen, indien deze supporters zich op 4 december 2009 wel naar de gemeente Leeuwarden zullen begeven. Voorts heeft zij verklaard dat dit geldt, ongeacht of de wedstrijd op vrijdagavond of bij daglicht wordt gespeeld. Gelet op deze verklaring acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door de inzet van extra politieagenten, al dan niet in combinatie met het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere dag of een ander tijdstip. Gelet op het voorgaande zal ook een noodverordening die samenscholingen verbiedt geen soelaas bieden. In de tweede plaats acht de voorzieningenrechter van belang dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door het verplicht stellen van een zogenaamde "combi bus-regeling" of door de aanhang van SC Cambuur tijdens de wedstrijd de toegang tot het stadion te ontzeggen. Hoezeer de voorzieningenrechter het ook begrijpelijk acht dat deze alternatieven door de supportersvereniging zijn aangedragen, zij kunnen niet voorkomen dat een deel van de aanhang van SC Cambuur haar voornemens om revanche te nemen voor de gebeurtenissen van 16 oktober 2009 buiten het stadion ten uitvoer brengt en daarmee een verstoring van de openbare veroorzaakt. Dit brengt tevens met zich mee dat het argument dat de supporters van Go Ahead Eagles die gebruik zullen maken van een eventuele combi bus-regeling allen van onbesproken gedrag zullen zijn, geen doel kan treffen. Ook het spelen van de wedstrijd zonder publiek kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet leiden tot het gewenste resultaat, omdat aannemelijk is dat een deel van de aanhang van SC Cambuur een dergelijke maatregel eveneens zal aangrijpen voor het veroorzaken van ongeregeldheden, zoals ter zitting uitdrukkelijk door de gemachtigden van de burgemeester is gesteld. Bovendien worden door een dergelijke maatregel niet alleen de goedwillende supporters van Go Ahead Eagles getroffen, maar tevens de goedwillende supporters van SC Cambuur.
4.5 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bestaat daarom onvoldoende aanleiding voor de conclusie dat de burgemeester in redelijkheid niet tot het bestreden besluit heeft kunnen komen, zodat het naar verwachting in bezwaar in stand zal blijven. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient daarom te worden afgewezen.
4.6 In dit verband merkt de voorzieningenrechter nog het volgende op. Zoals blijkt uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting, heeft na het incident in Deventer op 16 oktober 2009 en nadat op 28 oktober 2009 was gebleken dat supporters van SC Cambuur ter gelegenheid van de wedstrijd de confrontatie met de supporters uit Deventer zouden zoeken, overleg plaats gevonden tussen (ambtenaren van) de beide burgemeesters. Overleg tussen de beide voetbalclubs is er niet geweest, waarbij op enig moment ook een rol heeft gespeeld dat bekend was geworden dat de burgemeester voornemens was om de supporters van Go Ahead Eagles niet toe te laten tot de wedstrijd. Het komt ook de voorzieningenrechter voor dat inspanningen van alle betrokken partijen er op gericht zouden moeten zijn, om het in de toekomst wel mogelijk te maken dat aanhangers van beide clubs de wedstrijden van hun clubs kunnen bezoeken, uit en thuis, zonder dat dit tot verstoring van de openbare orde zou dienen te leiden. De in dat verband door de burgemeester aangekondigde initiatieven om met de gemeenten, de clubs en de KNVB te komen tot een plan van aanpak, is in dat verband een goede stap om mogelijk te komen tot een oplossing van de zich voordoende problematiek.

Proceskosten
5. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing
De voorzieningenrechter wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

Aldus gegeven door mr. A.T. de Kwaasteniet, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. F.F. van Emst als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 3 december 2009.

w.g. A.T. de Kwaasteniet
w.g. F.F. van Emst

Tegen deze uitspraak kan geen rechtsmiddel worden aangewend.

 De uitspraak